Chukavu Naye__Sakal__14-05-15.jpg

Dhole Award-Loksatta-1 12.5.15.jpg
सौजन्य दै. लोकसत्ता- दि.१२.०५.२०१५

rekha dhole newspaper ad 1.JPG

सौजन्य:- दै. सकाळ दि.२० मार्च २०१५
Sakal News.JPG

सौजन्य:- दै. लोकसत्ता दि.२० मार्च २०१५
Loksatta News.JPG

सौजन्य:- दै. लोकमत दि.२० मार्च २०१५
Lokmat News.JPG