लेखकाचा पत्ता: 
तनुजा मोहिते फ्लॅट नं.६, रॉकी हिल काँप्लेक्स,नारायण दाभोळकर पथ, मलबार हिल, मुंबई-४००००६.