लेखकाचा पत्ता: 
ई-६६, लोकमान्यनगर, टी.एच.कटारिया पथ, माटुंगा पश्र्चिम,मुंबई-४०० ०१६ भ्रमणध्वनी-९८१९१३३७४१
लेखकाचा इ-मेल आय डी: 
Vaishali.sanskrutiranga@gmail.com