लेखकाचा पत्ता: 
मु.पो. कोकरुड, ता.बत्तीस शिराळा, जि. सांगली. पिन-४१५४०५
लेखकाचा इ-मेल आय डी: 
vnnpatil@gmail.com