लेखकाचा पत्ता: 
c/o. शशिकांत शेजवलकर, ९०२,डेक्कन जिमखाना, पुणे-४११ ००४