लेखकाचा पत्ता: 
c/o. सौ. मीरा म. राईलकर, रेक्टर बंगला, मुलींचे वसतीगृह, स.प. महाविद्यालय, पुणे-४११ ०३०